obiekt regulacji

obiekt regulacji układ dynamiczny podlegający sterowaniu (regulacji).

Inne hasła:

walentny, pozadyskusyjny, slumsowy, antyaleksandryjski, proapartheidowski, antyarystotelesowski, antyaugustowski, proaugustowski, antybawarski, probismarckowski, otwierać serce, płynąć pod prąd, brać w obroty, obsypywać się, zhaftować się, cofać się rakiem, cofnąć się rakiem, wyrosnąć na ludzi, wynosić się, kłócić się,

obiekt regulacji krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,