metoda zapisywania liczb w taki sposób, że w zależności od pozycji danej cyfry w ciągu, oznacza ona wielokrotność potęgi pewnej liczby uznawanej za bazę danego systemu

pozycyjny system liczbowy metoda zapisywania liczb w taki sposób, że w zależności od pozycji danej cyfry w ciągu, oznacza ona wielokrotność potęgi pewnej liczby uznawanej za bazę danego systemu.

Inne opisy:

kredyt udzielany na spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów w innym banku
emitowany przez bank hipoteczny papier wartościowy imienny lub na okaziciela, o stałym oprocentowaniu, będący przedmiotem obrotu giełdowego, stwierdzający zobowiązanie banku hipotecznego do wypłaty j
ponowne znalezienie się, przybycie do miejsca, z którego się wyruszyło, z którego się pochodzi itp
rezygnacja z realizacji jakiegoś zamierzenia czy projektu, zmiana stanowiska w jakiejś sprawie
pismo procesowe skierowane do sądu, zawierające wniosek o wszczęcie postępowania i rozpoznanie sprawy; musi spełniać wymogi formalne, zawierać dokładne określenie żądania i uzasadnienie przytaczające
wniosek o wszczęcie postępowania cywilnego
wzniesienie, które ma kształt półkuli
rodzaj rachunku bankowego przeznaczonego do gromadzenia środków pieniężnych oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych przez osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś
okres 1000 lat
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś

metoda zapisywania liczb w taki sposób, że w zależności od pozycji danej cyfry w ciągu, oznacza ona wielokrotność potęgi pewnej liczby uznawanej za bazę danego systemu krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,